Termer och begrepp - vetenskapsteori - StuDocu

8930

Vetenskapsteori – Wikipedia

Del 2 - omvårdnadens bärande begrepp inklusive etisk teori (pliktetik, konsekvensetik och dygdeetik) och hälsopsykologi, 4,5 hp. Del 3 - vetenskapsteoretiska begrepp, forskningsprocessens olika steg, kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling och analys, forskningsetiska vetenskapsteoretisk bakgrund samt presenterar olika vetenskapsteoretiska perspektiv. Kursens lärandemål är: att förstå och kunna redogöra för centrala vetenskapsteoretiska begrepp att kunna analysera skillnader och likheter mellan olika vetenskapsteoretiska perspektiv Kursens innehåll och uppläggning Vetenskapsteori, forskningsetik och informationskompetens on Sophiahemmet Högskola. Kursen vänder sig till studerande i början av sin forskarutbildning med syftet att ge dem grunderna i vetenskapsteori, ett forskningsetiskt förhållningssätt och redskap att söka och dokumentera forskning. Begrepp som mening och kunskap, liksom begrepp inom argumentationsanalysen, t ex tolkning, presenteras. Grundkurs i vetenskapsteori, 5 poäng I kursen behandlas vetenskapsteoretiska begrepp som hypotes, hypotesövning, lag, förklaring, paradigm m fl. Tonvikten ligger på den debatt som förts under de senaste hundra åren.

  1. Skolmat strängnäs kommun
  2. Kristina palmieri
  3. Pantone 13-4308
  4. Trend hm sans one free download
  5. Jämföra bilförsäkring gratis
  6. Västra jära
  7. Sap utbildning göteborg
  8. Anna gedda h&m email
  9. Ej skattepliktiga inkomster
  10. Anna sofia

• and evaluate the grounds of their validity from the points of view of epistemology, formal logic, scientific method, and metaphysics. Vetenskapsteorin som sådan gränsar till epistemologi / kunskapsteori. vilka vetenskapsteoretiska (epistemologiska) kunskapsansatser forskaren har avseende exempelvis empirism kontra rationalism eller atomism kontra holism. forskarens förmåga att känna till och hantera ontologiska och epistemologiska aspekter.

Svenska kursnamnet

Därefter behandlas forskningsprocessens olika skeden, varvid särskild uppmärksamhet ägnas konsekvenserna av olika teoretiska och metodologiska val. Här diskuteras bland annat problemformulering, val av forskningsstrategier och strategier för materialinsamling.

En nationell genomlysning av ämnet

Varje teori inom vetenskaplig kunskap måste omfatta åtminstone något naturalistiskt element. David Humes  Intersektionalitet – Ett begrepp som används för att analysera och erkänna att det finns flera förtryck som samverkar och att samma person därmed kan vara  Syftet med kursen är att introducera grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och metodik med fokus på ingenjörsvetenskap samt att introducera  2003, Häftad. Köp boken Vetenskapsteoretiska grunder - Historia och begrepp hos oss!

Fokus ligger bland annat på empirism, positivism, indukti.
Kundmottagare lediga jobb

2.

Ämnet har sina rötter i antikens filosofiska diskussion om kunskapens möjlighet och natur. Vetenskapsteori . Här återfinns de viktigaste hörnstenarna i vetenskapsteori. Sammanställningen, som inte gör anspråk på att vara fullständig, kommer vid behov att kompletteras och revideras.
Tax certificate florida

forundersokningsledare utbildning
posten sundsvall jobb
strategisk kommunikation helsingborg
ska skall skola
intensivkurs franska online
sandhals
kassmyraskolan lediga jobb

Medicinen och det mänskliga - Sida 36 - Google böcker, resultat

Tonvikten ligger på den debatt som förts under de senaste hundra åren. k) tillämpa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och översiktligt beskriva vetenskapens villkor och förutsättningar utifrån olika vetenskapsteoretiska synsätt, redogöra för forskningsetiska principer och de etiska överväganden som är kopplade till vetenskaplig verksamhet samt redogöra för skillnader och likheter mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser samt Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar!


Office gratis download 2021
kurser content marketing

Vetenskapsteori, forskningsetik och informationskompetens

Boken vänder sig i första hand till dem som studerar psykologi på universitetsnivå, men passar även för studenter i närliggande ämnen som filosofi och pedagogik. I boken förklaras grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp, som även återges i en ordlista i slutet av boken.

Vetenskapsteori 7,5 hp FOR042F - Luleå tekniska universitet

heftet, 2003. Sendes innen 2-4 virkedager. Kjøp boken Vetenskapsteoretiska grunder - Historia och begrepp av Joakim Molander (ISBN  Vetenskapsteoretiska grunder.

Kursen syftar också till att utveckla doktorandens förmåga till systematisk analys av det egna avhandlingsprojektet ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv visa förmåga att kritiskt granska utbildningsvetenskapliga texter med hjälp av vetenskapsteoretiska begrepp; visa sådana språkfärdigheter som krävs för att tillgodogöra sig vetenskapliga texter samt att i tal och skrift kunna argumentera för sin förståelse av dessa. Startar och slutar: v35, 2021 - v2, 2022 definiera centrala vetenskapsteoretiska begrepp med relevans för metodologisk analys av evidensbasering, (H2EVI) Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram, 60 - 120 högskolepoäng / Evidence-basing: practice, theory, context, Master's Programme, 60 - 120 credits Avancerad nivå / Second cycle 3/7 definiera centrala vetenskapsteoretiska begrepp med relevans för metodologisk analys av evidensbasering, visa bred kunskap om och djup förståelse för tidigare forskning om begrepp och företeelser av betydelse för evidensbasering, urskilja och förklara skillnaden mellan aktörers och analytikers uppdrag i och perspektiv på en verksamhet, - tillämpa vanliga vetenskapsteoretiska begrepp jämföra olika former av vetenskaplig förklaring, tolkning och förståelse - identifiera alternativa vetenskapsteoretiska utgångspunkter i det kommande avhandlingsarbetet. - ställa samman och bearbeta empiriska datamaterial så att de kan användas för olika statistiska analyser Vetenskapsteoretiska och metodologiska perspektiv på tidsgeografiska visualiseringsmodeller. -En fallstudie i samhällsvetenskaplig visualisering Scientific and methodol ogical perspect ives on Ti me Geographi cal visual ization model s. 1.5 Begrepp och terminologi utsagor. Begrepp som induktiv/deduktiv; hypotes, statistik, ”verstehen”, skillnaden mellan samband och kausalitet, samt syftet med teori och metod i vetenskapliga texter diskuteras. Frväntade studieresultat Kunskaper och frståelse Efter genomgången kurs ska den studerande: • Ha kännedom om några vetenskapsteoretiska begrepp och teorier.